Pondělí, 29 května, 2023
Home DVACET PLUS JEDNA

DVACET PLUS JEDNA

Přinášíme vám možnost prohlédnout si výstavu Dvacet plus jedna v online prostředí. Věříme, že vás vybraná díla z našeho fondu osloví a inspirují. Budeme rádi za jakoukoli zpětnou reakci.

3 * BIBLÍ SVATÁ

0
Bible, nejčtenější, nejpřekládanější a nejrozšířenější kniha světa, má mezi všemi knihami nezastupitelné místo. Nikoli neprávem se jí přezdívá Kniha knih. Je také nejčastěji opisovanou a vydávanou knihou. První tištěnou knihou vůbec byla Gutenbergova bible, tzv. 42řádková (B 42), která byla vydána 1454?–1455 v Mohuči. První český překlad bible z latinské Vulgáty vznikl kolem...
Na rozšíření a vývoji bible měly výrazný podíl její překlady. Velký počet katolických i nekatolických překladů do národních jazyků narostl obzvlášť během 16. století. Prvním úplným překladem bible do češtiny z původních jazyků, nikoli z latinské Vulgáty, byla šestidílná Bible česká neboli Kralická, která představuje v plném slova smyslu vrchol české...

8 * JENSKÝ KODEX

0
Významný husitský rukopis vznikl v Čechách mezi lety 1490 až 1510. Obsahuje celkem 120 listů, 9 pergamenových a ostatní papírová folia. Kodex je souborem několika literárních textů a je psán česky a latinsky (fragment malé latinské antiteze). V mnoha případech vychází text na kroucených páskách přímo z úst postav a rukopis tak...
Kniha napříč historií zaznamenává vývoj regionálního knihovnictví a podává dosud nejucelenější soupis veřejných knihoven Ústeckého kraje. Severočeská vědecká knihovna ji za podpory Ústeckého kraje vydala při příležitosti stého výročí prvního českého knihovního zákona. Bohatě obrazově vybavená publikace ve fotografiích, textech a dokumentech představuje malé i větší knihovny, jejichž nejdůležitější...
Mezi nejobsáhlejší a nejzajímavější obrazové manuskripty středověké střední Evropy patří Velislavova bible. Jedná se o rukopis českého původu, jenž vznikl v laické světské dílně kolem poloviny 14. století. Vytvořen byl zřejmě na objednávku kanovníka Velislava, který je v díle vyobrazen na foliu 188r, jak klečí před sochou sv. Kateřiny, patronky teologů...
„Národy Evropy, vytvářejíce mezi sebou stále těsnější unii, se rozhodly sdílet mírovou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie, vědoma si svého duchovního a morálního dědictví, se zakládá na nedělitelných a všeobecných hodnotách lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity; spočívá na zásadách demokracie a právního státu.“ Listina základních...
Atlas Velkého kurfiřta je jedním z nejcennějších kartografických dokumentů. Dílo monumentálních rozměrů získal darem Friedrich Vilém I. Braniborský (1620–1688), známý také jako Velký kurfiřt, od hraběte Johanna Moritze z Nassau-Siegen (1604–1679). Atlas byl vytvořen v Amsterodamu kolem roku 1661, přesné datum jeho tisku ani předání však není známo. Nástěnné mapy zlatého...
Mattioliho herbář je jednou z nejvýznamnějších botanických knih 16. století. Jeho autor, italský lékař a botanik Pietro Andrea Mattioli, v letech 1554–1564 působil v Praze jako osobní lékař arciknížete a českého místodržícího Ferdinanda Tyrolského. Původně byl herbář napsán jako komentář spisu De materia medica významného antického lékaře...
Významný francouzsko-americký ornitolog, přírodovědec a malíř John James Audubon se narodil roku 1785 v Saint-Domingue (dnešní Haiti) a do svých osmnácti let vyrůstal ve Francii.  V roce 1803 emigroval do Spojených států, kde žil až do své smrti 27. ledna 1851. Již ve Francii se věnoval realistické...
Bohatě iluminovaný gotický rukopis astrologických a věšteckých výkladů Codex vindobonensis 2652 patří k nejstarší německé veršované prognostické literatuře. Použití gotického písma a textových odkazů, které poukazují na Rýn, Mohuč a Cáchy, rukopis geograficky řadí do střední oblasti západního Německa. Vytvořen byl ve 14. století jako zakázková práce v německém Limburgu. Prorocké knihy...
Zjevení svatého Jana neboli Apokalypsa je poslední knihou Nového zákona. Biblická kniha Zjevení byla vděčným námětem křesťanského výtvarného umění a jedním z textů, které určovaly pohled na svět v pozdním středověku. Proto také v této době vzniklo velké množství rukopisů s tématy apokalypsy, zkázy a armagedonu. Někteří v knize Zjevení svatého...
Bohatě iluminovaný gotický rukopis astrologických a věšteckých výkladů Codex vindobonensis 2652 patří k nejstarší německé veršované prognostické literatuře. Použití gotického písma a textových odkazů, které poukazují na Rýn, Mohuč a Cáchy, rukopis geograficky řadí do střední oblasti západního Německa. Vytvořen byl ve 14. století jako zakázková práce v německém Limburgu. Prorocké knihy...
Každá rukopisná kniha hodinek je jedinečná, třebaže většina z nich obsahuje obdobnou sbírku textů, modliteb a žalmů, často i určitý typ výzdoby. Knihy hodinek pro bohaté mecenáše představovaly zcela osobní modlitební knihy, byly bohatě iluminované a kromě obvyklých výjevů spojených se svatou rodinou pojednávaly o tématech pomíjivosti lidského života.