Pondělí, 29 května, 2023
Home DVACET PLUS JEDNA

DVACET PLUS JEDNA

Přinášíme vám možnost prohlédnout si výstavu Dvacet plus jedna v online prostředí. Věříme, že vás vybraná díla z našeho fondu osloví a inspirují. Budeme rádi za jakoukoli zpětnou reakci.

Knihy hodinek byly v době pozdního středověku velmi populární, i v 15. století byly navíc stále symbolem společenského postavení. Latinský iluminovaný rukopis Rohanových hodinek je dílem anonymního umělce, jehož identita je zahalena tajemstvím. Dle svého mistrovského díla bývá jmenován Mistrem Rohanem. Manuskript v gotickém stylu vznikl mezi lety 1430 a 1435....
Atlas Velkého kurfiřta je jedním z nejcennějších kartografických dokumentů. Dílo monumentálních rozměrů získal darem Friedrich Vilém I. Braniborský (1620–1688), známý také jako Velký kurfiřt, od hraběte Johanna Moritze z Nassau-Siegen (1604–1679). Atlas byl vytvořen v Amsterodamu kolem roku 1661, přesné datum jeho tisku ani předání však není známo. Nástěnné mapy zlatého...
Každá rukopisná kniha hodinek je jedinečná, třebaže většina z nich obsahuje obdobnou sbírku textů, modliteb a žalmů, často i určitý typ výzdoby. Knihy hodinek pro bohaté mecenáše představovaly zcela osobní modlitební knihy, byly bohatě iluminované a kromě obvyklých výjevů spojených se svatou rodinou pojednávaly o tématech pomíjivosti lidského života.
Německý humanista Petr Apian, známý také jako Petrus Apianus (latinizovaná verze rodného jména Peter Bienewitz), se narodil kolem roku 1495 nebo 1501 v německém Leisingu, zemřel roku 1552 v Ingolstadtu. Apian proslul v několika oborech, věnoval se matematice, kartografii, astronomii a astrologii, v nichž publikoval několik prací. V roce 1540 vydal...
Strahovská knihovna je součástí Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Ta byla v roce 1143 založena olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem za podpory pražských biskupů Jana a Oty a českého knížete a později krále Vladislava a jeho ženy Gertrudy. Historie knihovny a jejích sbírek se začala psát společně se založením...
Bohatě iluminovaný gotický rukopis astrologických a věšteckých výkladů Codex vindobonensis 2652 patří k nejstarší německé veršované prognostické literatuře. Použití gotického písma a textových odkazů, které poukazují na Rýn, Mohuč a Cáchy, rukopis geograficky řadí do střední oblasti západního Německa. Vytvořen byl ve 14. století jako zakázková práce v německém Limburgu. Prorocké knihy...
Zjevení svatého Jana neboli Apokalypsa je poslední knihou Nového zákona. Biblická kniha Zjevení byla vděčným námětem křesťanského výtvarného umění a jedním z textů, které určovaly pohled na svět v pozdním středověku. Proto také v této době vzniklo velké množství rukopisů s tématy apokalypsy, zkázy a armagedonu. Někteří v knize Zjevení svatého...
„Národy Evropy, vytvářejíce mezi sebou stále těsnější unii, se rozhodly sdílet mírovou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie, vědoma si svého duchovního a morálního dědictví, se zakládá na nedělitelných a všeobecných hodnotách lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity; spočívá na zásadách demokracie a právního státu.“ Listina základních...

3 * BIBLÍ SVATÁ

0
Bible, nejčtenější, nejpřekládanější a nejrozšířenější kniha světa, má mezi všemi knihami nezastupitelné místo. Nikoli neprávem se jí přezdívá Kniha knih. Je také nejčastěji opisovanou a vydávanou knihou. První tištěnou knihou vůbec byla Gutenbergova bible, tzv. 42řádková (B 42), která byla vydána 1454?–1455 v Mohuči. První český překlad bible z latinské Vulgáty vznikl kolem...
Na rozšíření a vývoji bible měly výrazný podíl její překlady. Velký počet katolických i nekatolických překladů do národních jazyků narostl obzvlášť během 16. století. Prvním úplným překladem bible do češtiny z původních jazyků, nikoli z latinské Vulgáty, byla šestidílná Bible česká neboli Kralická, která představuje v plném slova smyslu vrchol české...
Dosud nejstarší knihou ve fondu Severočeské vědecké knihovny je italský překlad šachové příručky španělského kněze Ruy Lopéze de Segury, jehož jménem je v anglicky psané literatuře nazýváno jedno z nejčastěji hraných zahájení – tzv. španělská hra (angl. Ruy Lopez). Lopéz ze Segury bývá mnoha šachovými historiky považován za prvního neoficiálního mistra světa v šachu a za...
Významný francouzsko-americký ornitolog, přírodovědec a malíř John James Audubon se narodil roku 1785 v Saint-Domingue (dnešní Haiti) a do svých osmnácti let vyrůstal ve Francii.  V roce 1803 emigroval do Spojených států, kde žil až do své smrti 27. ledna 1851. Již ve Francii se věnoval realistické...
Náboženskou literaturu zastupuje také německý překlad bible. Německé jazykové biblické překlady existovaly již od středověku. Tištěný překlad z Vulgáty v německém jazyce vyšel poprvé ve Štrasburku v roce 1466 v tiskárně Johanna Mentelina ze Schlettstadtu (v 15. století přetištěno ještě čtrnáctkrát). Štrasburk, původně německé, dnes francouzské město, je spojen s počátečními experimenty...